കൗൺസിലിംഗ്

ലോക് ഡൗൺ കൗൺസിലിംങ്ങ് സെൻറർ

ദീർഘകാലത്തെ ലോക് ഡൗൺ മൂലമുണ്ടായ  മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ വ്യക്തികൾക്കും  കുടുംബങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സൗകര്യമൊരുക്കി പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫോറം . സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക വനിതാ കൗൺസിലറുടെ സേവനവും
ലഭ്യമാണ്.

കൗൺസിലിംങ്ങ് ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകൾ

സമയംഫോൺ നമ്പർ
രാവിലെ 11 മുതൽ  രാത്രി  8 മണിവരെ+91 8129242990 / +91 9747568828 / +91 9567278363,
വനിതകൾ, കുട്ടികൾ  മാത്രം . ഉച്ച 2 മുതൽ വൈകു. 6 വരെ+91 9656776298

ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക