കോവിഡ് 19 ഹെല്പ്

ബന്ധപ്പെടെണ്ട നമ്പറുകൾ

സംസ്ഥാനം / ജില്ല ഫോൺ നമ്പർ
സംസ്ഥാന ഹെൽപ് ഡസ്ക്+91 8606016678 / +91 7034801193
കാസർഗോഡ് +91 7902241857 / +91 9995818235
കണ്ണൂർ +91 7736079739 / +91 9544330426
കോഴിക്കോട് +91 9744449047 / +91 7591908367
വയനാട് +91 9497493088 / +91 8075148530
മലപ്പുറം+91 9846544468 / +91 9539415510
പാലക്കാട്+91 7559071257 / +91 9846417423
തൃശൂർ +91 9744085479 / +91 8139879711
എറണാകുളം+91 9747572187 / +91 8547994234
ആലപ്പുഴ+91 8606062871
കോട്ടയം & പത്തനംതിട്ട +91 9061601078 / +91 9847248077
കൊല്ലം+91 9447280185 / +91 9249256983
ഇടുക്കി+91 9497445314 / +91 9633474301
തിരുവനന്തപുരം+91 9496392987 / +91 9446179398

ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക