പ്രവാസി ധനസഹായം. വിമാന ടിക്കറ്റ് നിർബന്ധമല്ല.

ഈ വർഷം ജനുവരി ഒന്നിനോ ശേഷമോ നാട്ടിലെത്തുകയും മടങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത വിദേശ മലയാളികൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന 5000 രൂപയുടെ ധനസഹായത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിമാന ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിർബന്ധമല്ലെന്നും നാട്ടിൽ എത്തിയ തീയതി തെളിയിക്കുന്ന പാസ്പോർട്ട് പേജ്

പ്രവാസികളെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്നു സർക്കാരിനൊപ്പം പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫോറം.

നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോർക്കയുടെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ, വയോജനങ്ങൾ, വിസ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തുടങ്ങിയവർക്ക് മുൻഗണന. കോവിഡ് 19 ൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവാസികൾക്കായി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് .

പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രവാസികൾക്കും നാട്ടിലെ അവരുടെ

പ്രവാസി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

മടങ്ങിവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. നോർക്കയുടെ www.registernorkaroots.org  എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്.
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയവർ, കേരളത്തിലെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും തീയതി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ

പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ് / സ്റ്റുഡന്‍റ് ഐഡി കാര്‍ഡ്

നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ജോലിയുള്ളവരാണോ? പ്രവാസി ഐഡി കാർഡിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒട്ടനവധി ആനൂകൂല്യങ്ങൾ ഈ കാർഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാണ്. ഇന്നു തന്നെ അപേക്ഷിക്കൂ…